Kyrkjelydspost oktober 2020

07.11.2020

Økonomi

På kyrkjelydsmøte 4. oktober blei det informert om økonomisk status tom juni månad.

Økonomien ser ganske bra ut. Fast giverteneste auka frå rundt 40 000 i månaden til rundt 60 000 i månaden i fjor haust og summen har holdt seg stabil i fyrste halvdel av 2020 også.

. Kollekt på gudstenester har naturleg nok gått noko tilbake i perioden utan fysiske gudstenester. Tusen takk til alle som bidrar og takk til Gaute som har utarbeidd oversikta.

 

Fredagsklubben og UiF har søkt Fribu om støtte til prosjektor/Filmkveld og har fått

innvilga kr 8 750. Fantastisk.

Tru- og livssynssamfunn kan søke om korona-kompensasjon. Vi kjem til å sende inn søknad for tapte inntekter på basaren i haust, samt andre mindre inntektstap vi har hatt.

 

Utbygging kafe

Oversikt over prosjekt som skal gjerast i kafeen – vedtatt på kyrkjelydsmøte 4. oktober og diskutert på kyrkjelydsmøte 26. mai 2020.

Vi tar sikte på å starte opp med å male vegger i oktober i år.

 

Referat Kyrkjelydsmøte søndag 4.oktober kl. 12.10 – 12.35

17 frammøtte

Sakliste

Sak 06/20       Godkjenning av innkalling og sakliste, samt val av møteleiar og møtesekretær

Vedtak:

Innkalling og sakliste samrøystes godkjent

Jørund Knardal valt til møteleiar og Kjell Petter Wiik valt til møtesekretær

Sak 07/20       Orientering om Ørsta Frikyrkje

Frå oktober vert eldsterådet i Volda Frikyrkje setteeldsteråd for Ørsta Frikyrkje. Presbyteriet har på oppfordring frå Ørsta Frikyrkje, bedt eldsterådet i Volda om dette, og det er gjort ein avtale. Meir informasjon om dette blir å få på møtet.

Sølve Hatlen informerte kort om kva det inneber at eldsterådet i Volda er blitt setteeldsteråd for Ørsta Frikyrkje.

Vedtak:

Orienteringa tatt til vitande

Sak 08/20       Orientering om framdrift på Kafé-prosjektet

Kontorleiar Kjell P. Wiik orienterte kort om prioritert liste, prisar og framdriftsplan.

På grunn av at prisen på nytt belegg i kafeen blei mykje dyrare enn forventa, blei dette punktet flytta frå 7 til 14 og siste plass på prioriteringslista.

Vedtak:

Framdriftsplanen blei godkjent

Sak 09/20       Orientering om status for gjevarteneste og økonomi

Kontorleiar Kjell Wiik orienterte om økonomisk status pr juni 2020 på bakgrunn av oversikt

utarbeidd av kasserar Gaute Gaudestad.

Vedtak:

Orienteringa vart tatt til vitande

Sak 10/20       Orientering om gudstenester og aktivitet etter haustferien

Vi fortsetter med gudstenester på same måte etter haustferien, som det vi har hatt før haustferien.

Etter haustferien starta vi opp med Tweens og UiF.

Sak 11/20       Eventuelt

Ingen saker

 

Volda 09.10.2020

Kjell P. Wiik, Referent

 

 

Kyrkjelydsposten, Volda 17.10.2020

Kjell P. Wiik, Kontorleiar 

Powered by Cornerstone